Stadgar

Stadgar

LP-vännernas Kamratförening
Organisationsnummer 802434-5319

———————————————————–

§1 Namn

Föreningens namn skall vara ”LP-vännernas Kamratförening”.

§2 Hemort

Föreningens säte är i Stockholm.

§3 Ändamål

LP-vännernas Kamratförening är ett ideellt nätverk som arbetar på kristen grund.

Föreningens syfte är att vara en gemenskap som

  • Stöder individer med alkohol- och/eller narkotikaberoende till ett drogfritt liv.
  • Stöder anhöriga till personer med missbruk.
  • Stöder f d missbrukare.

§4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, medlemsmöte samt styrelsen.

§5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden, samt de personer som styrelsen utser, dock alltid två i förening.

§6 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§7 Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut med minst 2/3-dels majoritet av i mötet närvarande medlemmar, i två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med minst en månads mellanrum.

§8 Upplösning av föreningen

För beslut om upplösning krävs beslut med minst 2/3-dels majoritet av i mötet närvarande medlemmar, i två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med minst en månads mellanrum.

Vid upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas till organisation verksam i Sverige med ändamål som ligger i linje med föreningens ändamål.

§9 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av;

  • Person som är i behov av gemenskap och stöd enligt §3.
  • Person som vill vara med i en gemenskap som stöttar f d missbrukare och deras anhöriga.

Medlem skall ha som målsättning att leva utan droger.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

§10 Medlemsavgift

Föreningens medlemsavgift fastställs av årsmötet. Styrelsen har möjlighet att bevilja avgiftsbefrielse.

§11 Ekonomi

Verksamheten skall bedrivas med hjälp av gåvor, avgifter och offentliga bidrag av olika slag.

§12 Utträde

Medlem har rätt att när som helst begära utträde ur föreningen

§13 Årsmöte

Kallelse till årsmöte, med angivande av tid och plats, skall sändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Ärende som medlem vill ha upp på föredragningslistan ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängliga en vecka före årsmötet.

Årsmötet skall hållas före april månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Godkännande av dagordningen

7. Behandling av verksamhetsberättelsen

8. Revisorernas berättelse

9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Verksamhetsplan för innevarande år

12. Beslut om medlemsavgift

13. Val av ordförande (i förekommande fall)

14. Val av ledamöter (i förekommande fall)

15. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Behandling av fråga som styrelsen hänskjutit till årsmötet (proposition) eller som enskild medlem begärt ska behandlas (motion)

18. Mötets avslutande

Ärende som ej upptagits på föredragnings-listan får inte beslutas på årsmötet.

Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet.

Röst- och närvarorätt vid årsmötet har alla medlemmar.

§14 Styrelsen

Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet.

Mandatperioden är två år där hälften av ledamöterna väljs årligen.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt ytterligare fyra till sex ledamöter.

Styrelsen sammanträder på ordförandes – eller dennes ersättares – kallelse, eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats minst en vecka före sammanträdet och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden, eller dennes ersättare, företräder.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.

Styrelsen äger rätt att ta upp lån eller krediter i föreningens namn samt även att pant- förskriva föreningens tillgångar.

Styrelsen äger även rätt att fatta beslut om försäljning av föreningens fasta egendom. Avtal om sådan försäljning äger dock bindande verkan först efter godkännande av årsmöte.

§15 Protokoll

Årsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten skall protokollföras.

§16 Valberedning

Valberedning utses av årsmöte och består av tre medlemmar, varav en utses till ordförande.

§17 Valbarhet

Valbar till styrelsen eller till annat förtroende-uppdrag är medlem som avhållit sig från alkohol eller andra droger, i berusningssyfte, under de senaste fem åren före valtillfället.

§18 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår, såvida inte annat beslutas av styrelsen.

§19 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två på årsmötet valda revisorer.

Dessa stadgar är antagna av LP-vännernas Kamratförening 2019 08 10